ປະເພດຂອງກິດໃນລັດເຊຍ-ລັດເຊຍນິຕິກຳ

ໂດຍແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍບຸກຄົນ(ກົດຫນ່ວຍງານແລະຫຼືບຸກຄົນ),ກົດບັດຂອງຕົນຫຼວງແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສ່ວນຮ່ວແບ່ງປັນ,ແລະໂດຍເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບບໍລິສັດຂອງພັນທະແລະຄວາມສ່ຽງຂອງການສູນເສຍໃນຂອບເຂດຂອງການປະກອບສ່ວນເຮັດໄດ້ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ໃນຮຸ້ນແມ່ນໄດ້ແຈກຢາພຽງແຕ່ໃນບັນດາຂອງຕົນກໍ່ຕັ້ງຫຼືຄົນອື່ນໄວ້ກຸ່ມຂອງບຸກຄົນ. ປິດບໍລິສັດ ມີສິດທີ່ຈະດໍາເນີນການປິດອນການຮຸ້ນຂອງຕົນ,ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງການປິດບໍລິສັດໄດ້ທາງສ່ວນ ສິດທິໃນການຊື້ຮຸ້ນທີ່ຂາຍໂດຍບໍລິສັດຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ຈໍານວນຂອງບໍລິສັດຖືຮຸ້ນບໍ່ຄວນເກີນ ໕໐ ການເປີດບໍລິສັດມີສິດທີ່ຈະດໍາເນີນການເປີດອນການຮຸ້ນຂອງຕົນ-ໃນບັນດາຈໍາກັດກຸ່ມຂອງບຸກຄົນແລະປິດຈອງ(ກັດໄວ້ກຸ່ມຂອງບຸກຄົນ),ຖ້າຫາກວ່າໂອກາດທີ່ຈະດໍາເນີນການປິດຈອງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດໂດຍບໍລິສັດເອື້ອຍຫຼືກົດຫມາຍການກະທໍາ. ຜູ້ຖືຮຸ້ນບໍ່ມີທາງສ່ວນ ສິດທິໃນການຊື້ຮຸ້ນທີ່ຂາຍໂດຍຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ. ຈໍານວນຂອງຮຸ້ນແມ່ນຈໍາກັດ